Thông báo tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng,

chống dịch bệnh Covid – 19

 

Căn cứ vào công văn số 413/SGDĐT-VP, ngày 14/2/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc thông báo tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thông báo:

1. Tiếp tục cho trẻ đang can thiệp thuộc toàn hệ thống (cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ can thiệp từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 22/2/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

2. Yêu cầu các chi nhánh tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm và các cơ quan chức năng, ngành Y tế.

3. Các trưởng chi nhánh chỉ đạo chuyên viên thường xuyên cập nhật chương trình can thiệp với phụ huynh, giám sát và đánh giá mức độ phát triển của trẻ thông qua phụ huynh. Báo cáo cập nhật thường xuyên cho Cô Nguyễn Thị Mai (Phó giám đốc chuyên môn) thông qua: Điện thoại: 0336014949 hoặc email: nguyenmai.hoangducedu@gmail.com.

4. Riêng bộ phận tiếp nhận để khám sàng lọc, đánh giá phát triển vẫn làm việc bình thường tại Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Phụ huynh có thể đăng ký qua ĐT: 0251.3685676; Hotline: 0912191315; Email: hoangduccenter@gmail.com).

5. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Hotline 0912191315; Email: hoangduc.edu@gmail.com.

Trân trọng!

Nội dung thông báo: 

Phòng Hành chính tổng hợp

Tin tức khác