Hoạt động đánh giá

Sàng lọc và chẩn đoán ban đầu

Việc sàng lọc và chẩn đoán xác định ban đầu được chúng tôi cho rằng rất quan trọng trong cả tiến trình đánh giá và can thiệp cho trẻ về sau. Nhiều trường hợp do nhà chuyên môn chẩn đoán sai ban đầu dẫn tới việc đưa ra các tư vấn, xây dựng mục tiêu và hướng can thiệp sai, làm ảnh hưởng lớn đến trẻ. Thậm chí, nhiều trường hợp cha mẹ bị suy sụp, chán chường, mất niềm tin hoặc gia tăng căng thẳng cho gia đình.


Đánh giá phát triển để xây dựng chương trình

Việc xác định chẩn đoán ban đầu cho trẻ là một việc rất khó, đòi hỏi phải được xem xét bởi nhiều chuyên gia. Tuy nhiên, việc đánh giá phát triển để xem xét tình trạng của trẻ, đưa vào chương trình can thiệp nào, xây dựng mục tiêu chiến lược nào cho trẻ là một việc rất quan trọng.


Đánh giá định kì

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình đánh giá và can thiệp trẻ là cần phải xem xét kết quả can thiệp và mức phát triển định kỳ của trẻ. Mục tiêu của đánh giá định kỳ này là để giúp cho chuyên viên can thiệp và phụ huynh có một cái nhìn về sự phát triển của trẻ, từ đó cùng thảo luận và xây dựng các mục tiêu, hoạt động kế tiếp cho trẻ một cách hợp lý.


Đánh giá chuyển tiếp

Đánh giá chuyển tiếp là hình thức đánh giá để có thể tư vấn gia đình cho trẻ ra học tập tại cộng đồng (hòa nhập) sau một thời gian can thiệp tại trung tâm. Để cho trẻ ra hòa nhập được hiệu quả và phù hợp, việc xác định vấn đề phát triển của trẻ là một việc rất quan trọng. Vì thế, các nhà chuyên môn của Hoàng Đức rất thận trọng với việc đánh giá chuyển tiếp này.