Khám và tư vấn chương trình

Hoạt động khám, đánh giá và tư vấn chương trình cũng như tham vấn tâm lý cho trẻ có vấn đề hành vi, cảm xúc luôn được quan tâm. Trung tâm đã thành lập Phòng Đánh giá và tham vấn tâm lý với đội ngũ nhân sự là các bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý lâm sàng có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ để triển khai các dịch vụ này. Hàng tuần có khoảng 10 - 15 trẻ được gia đình đưa đến khám và đánh giá mới (đầu vào), hàng quý có khoảng 30 trẻ được đánh giá chuyển tiếp ra học hoà nhập tại các trường mầm non, tiểu học, cứ 6 tháng 1 lần Phòng Đánh giá và tham vấn lại triển khai các hoạt động đánh giá định kỳ. 


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động