Hợp tác quốc tế

Trong những năm vừa qua, Hoàng Đức đã tiếp, làm việc và thảo luận chuyên môn để thúc đẩy phát triển nghề nghiệp với nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức tự kỷ Toàn cầu, Trường Đại học John Carroll, Trung tâm KidsLink... Đồng thời, trung tâm cũng đã mời nhiều đoàn chuyên gia đến giảng bài, trao đổi chuyên môn với đội ngũ nhân sự của trung tâm. 


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động