Đào tạo định kỳ cho nhân viên

Năng lực của đội ngũ nhân viên (gồm chuyên viên đánh giá, can thiệp và nhân viên) luôn được Hoàng Đức chú trọng quan tâm. Chính vì vậy, trung tâm thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo liên tục ngay từ khi chuyên viên bắt đầu tham gia vào gia đình Hoàng Đức, và đào tạo liên tục sau đó. Chiến lược đào tạo con người đã giúp Hoàng Đức có được một đội ngũ các nhà chuyên môn chuyên nghiệp, có đạo đức, năng lực thực hành sâu gồm các lĩnh vực: Tâm lý lâm sàng, Âm ngữ trị liệu, Giáo dục đặc biệt, Tâm vận động và Hoạt động trị liệu. 


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động