Thông tin dành cho phụ huynh có con can thiệp chương trình bán trú

1] - Sau 2 tuần bắt đầu từ khi trẻ đến can thiệp, Trung tâm sẽ báo cáo kết quả đánh giá về tình hình phát triển của trẻ dựa trên thang/ test được chỉ định. Đồng thời cùng với cha mẹ/ người nuôi dưỡng thảo luận để thống nhất mục tiêu dài hạn (6 tháng hoặc 3 tháng), mục tiêu ngắn hạn (2 tuần) và các hoạt động can thiệp.

2] - Trẻ sẽ được Trung tâm tư vấn cùng cha mẹ để vào bộ phận can thiệp theo chương trình phù hợp (hiện Trung tâm có 2 bộ phận: Can thiệp sớm 1 - cho trẻ có tuổi phát triển dưới 48 tháng và Can thiệp sớm 2 – cho trẻ có tuổi phát triển từ 48 – 60 tháng).

3] - Cứ 03 tháng, Trung tâm sẽ đánh giá lại mức phát triển và các đặc điểm của trẻ để gửi báo cáo đến cha mẹ/ người nuôi dưỡng trong buổi họp phụ huynh định kỳ. Đồng thời, thảo luận với cha mẹ các mục tiêu và hoạt động can thiệp tiếp theo.

4] - Mỗi trẻ sẽ được 01 chuyên viên chủ nhiệm (mỗi chuyên viên chủ nhiệm tối đa 4 trẻ). Tuy nhiên, mục tiêu và chương trình can thiệp của trẻ sẽ được toàn bộ nhóm chuyên viên (mỗi bộ phận tối đa 15 trẻ với 4 chuyên viên) cùng thảo luận, xây dựng và có sự đồng ý của cha mẹ, được Phòng Đánh giá và giáo vụ thông qua và Ban giám đốc phê duyệt.

5] - Thời gian can thiệp cho trẻ mỗi ngày 3 -4 giờ (tùy vào trẻ) và một tuần 5 ngày (từ thứ 2 – 6, riêng thứ 7 nếu phụ huynh có nhu cầu thì đăng ký thêm giờ với Phòng Hành chính tổng hợp).

6] - Hình thức can thiệp dành cho trẻ 1 ngày bao gồm: Can thiệp cá nhân (1 chuyên viên/1 trẻ); Can thiệp nhóm (1 – 2 chuyên viên/ 4 – 5 trẻ); Can thiệp tập thể (2 chuyên viên/ 10 trẻ); Can thiệp Tâm vận động.

7] - Mỗi trẻ sẽ có một hồ sơ, chương trình can thiệp, cuốn sổ liên lạc dành cho phụ huynh riêng. Trẻ sẽ được theo dõi phát triển hàng ngày, và được các chuyên viên ghi chép các hoạt động, mức phát triển của trẻ tuần 2 lần (thứ 2 và thừ 6). Đề nghị phụ huynh cùng phối hợp để phản hồi các thông tin từ sổ liên lạc với chuyên viên.

Sự phối hợp trong đánh giá, xây dựng chương trình và thực hành can thiệp giữa chuyên viên/ trung tâm với phụ huynh sẽ mang lại hiệu quả vượt bậc cho trẻ./.

Góc phụ huynh khác