Đào tạo- Dự án

Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) cơ bản"

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) thông báo chiêu sinh KHÓA TẬP HUẤN “Phương pháp Phân tích hành vi ứng dụng (ABA)” năm 2017 như sau:


Chương trình đào tạo tăng cường (dành cho giáo viên/ chuyên viên can thiệp)

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo tăng cường “Dành cho chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ” năm 2017 như sau:


Khóa tập huấn "Nhập môn Nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ”

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) thông báo chiêu sinh khóa tập huấn “Nhập môn Nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ” như sau:


Nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và phát triển hòa nhập cho trẻ tự kỷ tại Đồng Nai

Mục đích của dự án nhằm góp phần hỗ trợ và giúp đỡ cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn thông qua mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) có năng lực tại một số tỉnh thành ở Việt Nam, trong đó có các gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ đang can thiệp tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức.